Nadzór pedagogiczny - ewaluacja

Nadzór pedagogiczny - ewaluacja
 

Za nami pierwsze ewaluacje...
...ale zanim to nastąpiło 5 wizytatorów (Bożena Chomicka, Elżbieta Kamińska, Jolanta Lenkiewicz-Broda, Krzysztof Sochoń i Anna Topór) oraz 2 dyrektorów (Barbara Rzemieniecka i Bogdan Wróbel) przeszło w Krakowie 120-godzinne szkolenie na temat ewaluacji zewnętrznej oraz przeprowadziło dwie pilotażowe ewaluacje. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły będącego elementem projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od października 2009 roku poznawaliśmy historię badań ewaluacyjnych, system ewaluacji oświaty oraz systemy edukacji i nadzoru pedagogicznego na świecie, uczyliśmy się analizy i interpretacji danych, komunikacji i refleksji nad uczeniem się, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, przekazywania informacji zwrotnej, sporządzaliśmy portret osobisty wizytatora do spraw ewaluacji, wyznaczaliśmy nową rolę wizytatora i dyrektora. Na kolejnych spotkaniach uczyliśmy się procesu raportowania wyników ewaluacji (przygotowanie raportu i jego prezentacja). A przez cały czas szkolenia poznawaliśmy wymagania modelujące dobrą szkołę/placówkę oraz włączyliśmy się w dyskusję nad organizacją i metodologią badania szkół/placówek poprzez ewaluację procedur i narzędzi.
Jolanta Lenkiewicz-Broda: Uczestniczymy w bardzo ważnej zmianie. Uczymy się nowych zadań i mamy przekonanie, że ich wypełnianie pozytywnie wpłynie na jakość polskich szkół.
Po szkoleniu poczułam na swoich barkach, jak bardzo odpowiedzialne zadanie spoczywa na wizytatorze ds. ewaluacji. Nauczyłam się też patrzeć na szkołę i widzieć ją nie przez pryzmat prawa oświatowego, ale przez pryzmat jej potrzeb, potrzeb środowiska, a przede wszystkim potrzeb ucznia. Nie jest to łatwe – mając na względzie dotychczasowe wieloletnie doświadczenie w trochę innej roli wizytatora. Jestem jednak przekonana, że całe to przedsięwzięcie powiedzie się.
Bożena Chomicka: „Strzałem w dziesiątkę” okazał się pomysł udziału w szkoleniach wizytatorów ds. ewaluacji również dyrektorów. Ich wiedza dotycząca roli procesu ewaluacji w rozwoju szkoły sprawiła, że badanie odbywało się w atmosferze życzliwości, zrozumienia, otwartości i chęci współpracy dyrektora oraz całego środowiska szkolnego.
Barbara Rzemieniecka: W trakcie szkolenia, widząc zaangażowanie trenerów, ich profesjonalizm, wzajemne uzupełnianie się, bystrość oraz współpracę z Ministerstwem Edukacji czułam, że prace nad nowym nadzorem zakończą się sukcesem. Cieszyłam się, że do ewaluacji zaproszono praktyków: dyrektorów placówek o różnej specyfice i wizytatorów. Widziałam różne rozumienie omawianych problemów przez obie strony.
Anna Topór: Wiele godzin szkolenia dotyczącego ewaluacji, praca nad narzędziami i procedurami – dużo za mną, ale jeszcze więcej przede mną. Najważniejsze, że w trakcie kolejnych pobytów w Krakowie zrozumiałam i doceniłam sens zmian, ich znaczenie dla rozwoju szkoły i ucznia. Cieszę się, że mogę w nich uczestniczyć!

W trakcie naszego szkolenia zostały przeprowadzone dwie pilotażowe ewaluacje całościowe – w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 21 „Na Bojarach” w Białymstoku.
Jolanta Lenkiewicz-Broda: Podczas przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej w szkole spotkało nas przede wszystkim zrozumienie ważności zadania, jakim jest ewaluacja i ogromny kredyt zaufania, że jest ono potrzebne, że to wszystko ma sens.
Elżbieta Kamińska: Istotne jest uświadomienie społeczności szkolnej, że:
- ewaluacja nie jest ocenianiem, ale przypisywaniem wartości podejmowanych działań,
- ewaluacja nie jest kontrolą, ale badaniem procesów zachodzących w szkole,
- ewaluacja nie jest zagrożeniem, ale pozwala podjąć decyzje usprawniające działania.
Bardzo ważna jest też rola wizytatora ds. ewaluacji. Powinien on umieć tworzyć podczas badania przyjazną atmosferę, a dzięki profesjonalizmowi budować zaufanie u zainteresowanych podmiotów szkoły. Powinien dostarczyć szkole wiarygodnych i dobrze udokumentowanych informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie swojej pracy oraz działalności całej placówki.

Krzysztof Sochoń: Ewaluacja pozwala na obiektywne spojrzenie na szkołę/placówkę z zewnątrz. Pozbawiona jest subiektywizmu poprzednich form nadzoru.

13 stycznia 2010 r. nastąpiła prezentacja wyników i wniosków z ewaluacji pilotażowych. Wizytatorzy skonfrontowali efekty swojej pracy z nauczycielami, a rady pedagogiczne miały możliwość wypowiedzenia się na temat jakości pracy swojej szkoły/placówki.
Anna Topór: W trakcie spotkania z radą pedagogiczną, gdy prezentowane były wyniki ewaluacji, jedna z nauczycielek, po ich wysłuchaniu, powiedziała: „po raz pierwszy uzyskałam tak dużą wiedzę na temat naszej pracy, nie wiedziałam, że u nas tak dużo się robi. To jak spojrzenie z lotu ptaka na przedszkole”.
Elżbieta Kamińska: Zwieńczeniem pracy zespołu ewaluatorów jest raport przedstawiający wyniki badania. Jest on w pewnym sensie również wizytówką osób prowadzących ewaluację, a dla szkoły/placówki rodzajem świadectwa o jakości ich pracy.

Bożena Chomicka: Bałam się, że prezentacja wyników skupi się jedynie na „literkach”. Całe szczęście, że tak się nie stało. Badane w pilotażu placówki osiągnęły głównie poziom A i B. Jednak należy pamiętać, że gdy szkoła/placówka otrzymuje D – znaczy, że jest dobrą szkołą/placówką, sumiennie pracującą i spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu.
Bogdan Wróbel: Szkoła nasza uczestniczyła w historycznym wydarzeniu - pierwszej serii ewaluacji szkół i placówek, w której wykorzystano platformę internetową. Byliśmy jedną z 32 placówek oświatowych w Polsce, które zostały poddane całościowemu badaniu. Objęło ono wszystkie obszary: efekty, procesy, środowisko, zarządzanie. Trudno w tej chwili określić, jak wypadamy w porównaniu z innymi tego samego typu szkołami na terenie kraju, ale ogólnie możemy stwierdzić, że zarówno sam raport jak i konkretne wnioski z ewaluacji będą pomocne w planowaniu pracy szkoły i działań przyczyniających się do jej rozwoju w przyszłości.

Od 16 do 26 lutego przeprowadziliśmy 10 konferencji informacyjnych dla dyrektorów wszystkich szkół/placówek województwa podlaskiego na temat ewaluacji w nowym nadzorze pedagogicznym. Przypomnieliśmy zapisy prawne (ze szczególnym uwzględnieniem procesu ewaluacji), pokazaliśmy procedury i metodologię prowadzenia badania w szkole/placówce, wskazaliśmy na rolę dyrektora i wizytatora w tym procesie. W trakcie konferencji dyrektorzy mieli możliwość zadawania pytań.
Krzysztof Sochoń: System Ewaluacji Oświaty (SEO) to przykład skutecznego i efektywnego wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pozwala efektywnie organizować proces badawczy, skrócić czas pracy nad ewaluacją oraz mieć dostęp do wprowadzanych danych. Nie dziwię się dyrektorom, którzy poznali platformę, że bardzo chcieliby mieć taką samą w ewaluacji wewnętrznej.
Anna Topór: Konferencje informacyjne dotyczące ewaluacji w nowym nadzorze pedagogicznym cieszyły się zainteresowaniem dyrektorów szkół i placówek. Duża ilość pytań po poszczególnych panelach potwierdziła celowość przeprowadzenia tych spotkań. Mam nadzieję, że udzielone przez nas odpowiedzi rozwiały wątpliwości dyrektorów co do zasadności zmian w nadzorze pedagogicznym i pokazały ewaluację jako przyjazną szkole/placówce formę nadzoru, nie jako kontrolę czy ocenę ale jako „materiał który zostanie w sposób autonomiczny wykorzystany w celu jej rozwoju.”
Jolanta Lenkiewicz-Broda: Pytania zadawane przez dyrektorów świadczą, że ich wiedza na temat ewaluacji nie jest jeszcze pełna, usystematyzowana. Dobrze, że pytają, że poszukują odpowiedzi i dobrze, że wiele ich wątpliwości związanych z nowym nadzorem pedagogicznym udało nam się rozwiać.

24 lutego 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie raportów dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących. Na uroczystości obecni byli: Pan Wojciech Janowicz, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu reprezentujący Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Pan Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty, Pani Bożena Chomicka, wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dyrektorzy – Pani Barbara Rzemieniecka i Pan Bogdan Wróbel.
Spotkanie rozpoczęła Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall, która podkreśliła, że raporty zawierają informacje o pracy szkoły/placówki wraz z określonym poziomem spełniania ustalonych wymagań. Stwierdziła ponadto, iż to na razie pilotaż. Uczymy się i będziemy ulepszać formułę, aby jak najlepiej służyła szkole i jej uczniom – podkreśliła Pani Minister.
Pani wiceminister Krystyna Szumilas wręczając raporty zwróciła uwagę, iż wszystkie szkoły/placówki, które poddały się badaniu, są bardzo dobre i niczym „jaskółki” polecą w Polskę zwiastując nową jakość nadzoru pedagogicznego.
Barbara Rzemieniecka: Otrzymując raport z rak pani wiceminister Krystyny Szumilas oraz gratulacje za profesjonalne podejście do obowiązków oraz gotowość do wprowadzania innowacji służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, poczułam się tak jakbym prawie tworzyła historię. W jednej chwili widząc błysk szczęścia w oczach P. Minister, (że udało się!) zapomniałam o bólu głowy, który sporadycznie, ale jednak pojawiał się w obawie, żeby nie być na EEEEE!
Bożena Chomicka: Wręczenie raportów z ewaluacji pilotażowych w salach Zamku Królewskiego podkreślało historyczność chwili. W jednym miejscu i w jednej sprawie zgromadzili się pomysłodawcy projektu, jego realizatorzy oraz beneficjenci. Czułam się dumna, mogąc reprezentować kolegów wizytatorów ds. ewaluacji – w ich imieniu z przyjemnością przyjmowałam podziękowania Pani Minister Szumilas za wykonanie olbrzymiej pracy podczas zbierania danych i ich opracowywania oraz sporządzania raportów z ewaluacji.

 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16542703