Legalizacja dokumentów
Katarzyna Wierzbicka; tel (85) 748 48 02

 
Co należy przygotować?

Należy przygotować:

 1. wniosek o legalizację świadectwa;

 2. oryginał świadectwa przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

 3. dowód wniesienia opłaty;

 4. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu - w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa.

Jakie dokumenty trzeba wypełnić?

Należy wypełnić wniosek o legalizację świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Ile należy zapłacić?

Opłata skarbowa za legalizację świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Odbiorca:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Tytułem: opłata za legalizację świadectwa

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią (z upoważnieniem) w siedzibie urzędu, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 104, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub

 • korespondencyjnie – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres, również z zagranicy.

  Do wniosku należy koniecznie dołączyć:

  • oryginał świadectwa przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

  • dowód wniesienie opłaty (kopię przelewu bankowego);

  • w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.

Kiedy można odebrać zalegalizowany dokument?

Zalegalizowane świadectwa:

 • można odebrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 104, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (po uprzedniej informacji telefonicznej) lub

 • zostaną przesłane na wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.).

 


   
 
Prawa kopiowania Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Licznik odwiedzin: 16861965